loading...

Komentáre (1 rok)

android_kom
Licencia k modulu "Komentáre IURA" na 1 rok
Cena
Cena bez DPH: 59,00 €
Základná cena s DPH70,80 €
Cena s DPH: 70,80 €
DPH: 11,80 €
Popis

Modul komentáre IURA EDITION, spol. s r.o. je obsahovo identický ako pri desktopovej verzii systému ASPI. Obsahuje komentáre renomovaných autorov vydavateľstva Wolters Kluwer Česká republika.

Obsah modulu

 • Komentár k Zákonu o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (36/2005 Z.z.)
 • Komentár k Trestnému poriadku (301/2005 Z.z.)
 • Komentár k Trestnému zákonu (300/2005 Z.z.)
 • Komentár k Občianskemu zákonníku (40/1964 Zb.)
 • Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku (99/1963 Zb.)
 • Komentár k Zákonu o správnom konaní (správny poriadok) (71/1967 Zb.)
 • Komentár k Zákonníku práce (311/2001 Z.z.)
 • Komentár k Vyhláške o odmenách a náhradách notárov (31/1993 Z.z.)
 • Komentár k Zákonu o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) (323/1992 Zb.)
 • Komentár k Obchodnému zákonníku (513/1991 Zb.)
 • Komentár k Zákonu o správe daní a o zmenách v sústave územných finančných orgánov (511/1992 Zb.)
 • Komentár k Zákonu o dani z pridanej hodnoty (222/2004 Z.z.)
 • Komentár k Zákonu o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (50/1976 Zb.)
 • Komentár k Zákonu o dani z príjmov (595/2003 Z.z.)
 • Komentár k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (582/2004 Z.z.).
 • Komentár k Zákonu o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) - 233/1995 Z.z.

 

Funkcionalita modulu

 • Vyhľadávanie podľa názvu, fulltextu
 • Základné informácie o komentáre
 • Obsahové členenie textu
 • Možnosť zobrazenia celého komentára
 • Vyznačovanie hľadaných výrazov v texte
 • Aktívne hypertextové odkazy v rámci dokumentu
 • Záložky s možnosťou prezerať uložené dokumenty offline
 • Posielanie dokumentov emailom
Komentár k Zákonu o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (36/2005 Z.z.)
Komentár k Trestnému poriadku (301/2005 Z.z.)
Komentár k Trestnému zákonu (300/2005 Z.z.)
Komentár k Občianskemu zákonníku (40/1964 Zb.)
Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku (99/1963 Zb.)
Komentár k Zákonu o správnom konaní (správny poriadok) (71/1967 Zb.)
Komentár k Zákonníku práce (311/2001 Z.z.)
Komentár k Vyhláške o odmenách a náhradách notárov (31/1993 Z.z.)
Komentár k Zákonu o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) (323/1992 Zb.)
Komentár k Obchodnému zákonníku (513/1991 Zb.)
Komentár k Zákonu o správe daní a o zmenách v sústave územných finančných orgánov (511/1992 Zb.)
Komentár k Zákonu o dani z pridanej hodnoty (222/2004 Z.z.)
Komentár k Zákonu o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (50/1976 Zb.)
Komentár k Zákonu o dani z príjmov (595/2003 Z.z.)
Komentár k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (582/2004 Z.z.).
Komentár k Zákonu o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) - 233/1995 Z.z.

Máte vybrané

 x